EESTELLE JAPAN JEWELRY PHOTOGRAPHY

HÌNH ẢNH CATAGLOG | HẬU KỲ HOÀN THIỆN

Hình ảnh catalog cho nhãn hàng Estelle Jewelry Japan

Mô tả dự án
Dự án chụp ảnh sản phẩm catalog cho nhãn hàng trang sức tới từ Nhật Bản Estelle Jewelry. Thách thức của dự án nằm ở chỗ các mặt trang sức thuờng chỉ rơi vào 5-8 ly, đồng thời chất liệu bóng và vàng cũng là những thử thách khó khăn.